A A A

Informacje dla mieszkańców

 

OGŁOSZENIE

Przedsiebiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim informuje, że z powodu prac modernizacyjnych na Stacji wodociagowej w Sokołowie Podlaskim w dniu 03.12.2023r. (niedziela) w godzinach od 0.00 do  4.00 nastapi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia wynikające z braku wody przepraszamy.


Sokołów Podl.dn.05.09.2023r.

Zarząd Sokołowskiego T.B.S.Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim poniżej przekazuje pismo dotyczące bakterii z rodzaju Legionella otrzymane pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim z dnia 01.09.2023r., Nr HKN.9011.82.2023

LEGIONELLOZA

Legioneloza to choroba zakaźna, przebiegająca pod postacią:

- choroba legionistów – postać płucna, najczęściej rozpoznawania, z objawami zapalenia płuc o ciężkim przebiegu, często z towarzyszącymi objawami uszkodzenia wielu narządów. Przy ciężkim stanie ogólnym obserwuje się: podwyższoną ciepłotę ciała, suchy kaszel, zaburzenia oddychania, zaburzenia ze strony układu pokarmowego, zaburzenia świadomości. W 10-20% choroba może zakończyć się zgonem pacjenta.

- gorączka Pontiac – postać pozapłucna, łagodna, z objawami grypopodobnymi: wzrost ciepłoty ciała, bóle głowy, bóle mięśniowe, zakażenie górnych dróg oddechowych. Wyzdrowienie następuje samoistnie w ciągu kilku dni, a śmiertelność 0%

- postać pozapłucna ciężka – choroba przebiega z zakażeniem uogólnionym, któremu może towarzyszyć sepsa lub zespól rozsianej zakrzepicy wewnątrz naczyniowej. Ta postać choroby dotyka głównie pacjentów szpitalnych np. w trakcie immunosupresji. Śmiertelność w tej postaci choroby wynosi 20-20%.

Źródłem zakażenia jest aerozol wodno-powietrzny wytwarzany przez urządzenia sanitarne typu wanny, umywalki, prysznice, a także fontanny, kurtyny wodne, klimatyzacja. Choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka.

Okres wylęgania zależy od postaci choroby i wynosi dla postaci płucnej 5-6 dni,
w przypadkach krańcowych 2-18 dni, a u osób z obniżoną odpornością nawet do 3 tygodni.

W otoczeniu człowieka bakterie Legionella rozwijają się w sieci wodociągowej i instalacjach wody zimnej i ciepłej, w zbiornikach i wodnych urządzeniach chłodniczych
i klimatyzacyjnych, a także w podgrzewaczach wody. Wzrost występowania notuje się zwłaszcza w przewodach i urządzeniach zawierających osad denny i rdzę.

Jak zatem uniknąć zakażenia?

Legionella najlepiej się rozwija w wodzie o temperaturze pomiędzy 25 a 45 stopni C, ale gdy temperatura wody osiąga 55 stopni C, żyje około 20 minut, przy 60 stopniach C - już tylko 2 minuty, a przy temperaturze około 70 stopni C – ginie. Dlatego należy utrzymać w punktach wypływu wody z kranu temperatury wody o wartości co najmniej 55 stopni C.

W przypadku podgrzewaczy wody należy zapewnić i utrzymać w nim temperatury wody
o wartości co najmniej 60 stopni C. Podgrzewacz wody po dłuższym okresie nieużytkowania powinien być opróżniony z wody i poddany zabiegom czyszczenia.

Wskazane jest systematyczne płukanie wewnętrznych systemów wodociągowych wody ciepłej, tak długo aż woda wypływająca z punktu jej wypływu osiągnie maksymalną temperaturę.

W przypadku niekorzystania z wody w obiekcie spowodowanej np. dłuższą nieobecnością, aby uniknąć zakażenia należy spuszczać przez kilka minut gorącą wodę we wszystkich kranach
i prysznicach, po uprzednim zdemontowaniu napowietrzaczy, perlatorów i słuchawek prysznicowych.

 

Mając na uwadze zbliżające się rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024 zwracamy szczególną uwagę zarządców obiektów np. internatów, burs do podjęcia działań i odpowiedniego przygotowania instalacji na przyjęcie osób w nowym roku szkolnym/akademickim.


 

03.02.2022r.

Ogłoszenie


Zarząd Sokołowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim z dniem 08.02.2022r. wznawia bezpośrednią obsługę kasowo – administracyjną interesantów w budynku administracyjnym Sokołowskiego T.B.S. w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kosowskiej 75.

 


25.02.2022

 

Czynsz najmu

 

 

Od dnia 1 marca 2022r. obowiązują nowe stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobach Sokołowskiego T.B.S. sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim: od 12,14 zł/m2 do 12,39 zł/m2.

 

 

 Sokołów Podlaski 20.09.2021r.

Właściciele i Najemcy lokali mieszkalnych

 

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, iż od dnia 01.10.2021r. obowiązuje nowa stawka za zimną wodę i ścieki w kwocie 9,13zł/m3

Podstawa: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Sokołów Podlaski od dnia 01.10.2021r. (pismo PUIK ZW-525/1210/2020 z dnia 22.09.2020r).

 

 


23.09.2020

 

Właściciele lokali mieszkalnych będących

w administracji Sokołowskiego TBS Spółka z o.o.W związku z wprowadzeniem przez Miasto Sokołów Podl. na terenie miasta opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, obowiązującej od II kwartału 2020 roku, Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Sokołowie Podl. informuje, iż z dniem 01.01.2021 roku do miesięcznej opłaty za lokal mieszkalny zostanie wprowadzona opłata za wody opadowe liczona od m² pow. użytkowej lokalu.

Jednocześnie informujemy, iż naliczona opłata za okres IV – XII 2020 roku zostanie rozliczona przy sporządzaniu indywidualnych rozliczeń rocznych za 2020 rok.

 


Dodane 26.06.2020

 

 

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, iż od dnia 01.07.2020 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19,00 zł od jednego mieszkańca.

 

Podstawa: Uchwała Nr XIII/75/2020 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Nr XIII/75/2020 została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2020 roku poz.6626.

 

 


 

Dodane 7.01.2020

Zmiany w deklaracjach o dochodach - najemcy zwolnieni z obowiązku składania deklaracji o dochodach

 

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. informuje, że ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309) zwana dalej „ustawą nowelizującą” wprowadziła w art.9 zmiany do ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1020 z późn. zm).

Jedną z wprowadzonych zmian jest zmiana art. 30 ust. 3 ustawy nowelizowanej, którego dotychczasowe brzmienie cytujemy: „3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem ust.5b”

Po nowelizacji art. 30 ust. 3 ustawy nowelizacyjnej otrzymał brzmienie: „3. Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć towarzystwu deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkiwania”.

Wprowadzone zmiany znoszą obowiązek składania towarzystwu raz na dwa lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim w toku trwania umowy najmu. Deklarację składają wyłącznie osoby ubiegające się o najem przed podpisaniem umowy.

Zmiany te obowiązują od dnia wejścia w życie ustawy czyli od dnia 15 sierpnia 2019 roku. Oznacza to, że w 2020 roku po raz pierwszy najemcy lokali TBS nie są zobowiązani składać deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

 

 


17.04.2018


Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Sokołowie Podlaskim informuje, iż od dnia 01.06.2018 roku kasa czynna będzie dwa razy w tygodniu tj. we wtorek i czwartek w godzinach od 8:00 do 13:00.

Prosimy o dostosowanie się do nowego terminu pracy kasy bądź dokonywanie płatności za pośrednictwem banku lub bankowości internetowej.

 

 


 

Telefony alarmowe:

 

  • Pogotowie wod-kan i c.o.  tel. 602 451 022

  • Pogotowie elektryczne  tel. 608 479 283