A A A

Informacje dla mieszkańców

 

 

 

 

 


10.05.2021

 

 

Czynsz najmu

 

 

Od 1 maja 2021r. stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach Sokołowskiego T.B.S. sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim  wynoszą od 10,40 zł/m2 do 10,61 zł/m2.

 

 


28.09.2020

 

 

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim informuje, iż od dnia 01.10.2020 r zaczyna obowiązywać nowa stawka za zimną wodę i ścieki w kwocie:

 

8,93 zł/m3


Podstawa: Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Sokołów Podlaski (pismo PUIK ZW-525/1210/2020 z dnia 22.09.2020r.).


 


23.09.2020

 

 


Właściciele lokali mieszkalnych będących

w administracji Sokołowskiego TBS Spółka z o.o.W związku z wprowadzeniem przez Miasto Sokołów Podl. na terenie miasta opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, obowiązującej od II kwartału 2020 roku, Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Sokołowie Podl. informuje, iż z dniem 01.01.2021 roku do miesięcznej opłaty za lokal mieszkalny zostanie wprowadzona opłata za wody opadowe liczona od m² pow. użytkowej lokalu.

Jednocześnie informujemy, iż naliczona opłata za okres IV – XII 2020 roku zostanie rozliczona przy sporządzaniu indywidualnych rozliczeń rocznych za 2020 rok.

 


Dodane 26.06.2020

 

 

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim uprzejmie informuje, iż od dnia 01.07.2020 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19,00 zł od jednego mieszkańca.

 

Podstawa: Uchwała Nr XIII/75/2020 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Nr XIII/75/2020 została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2020 roku poz.6626.

 

 


Sokołów Podl.dn.20.04.2020r

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim niniejszym informuje, że z dniem 23.04.2020 roku wznawia handel na Targowisku Miejskim przy ul.Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim.

Niemniej jednak na targowisku należy zachować szczególne środki ostrożności wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 

 

OSOBY SPRZEDAJĄCE BEZWZGLĘDNIE POWINNY:

 • mieć nałożone na nos i usta maseczki ochronne;

 • używać rękawic ochronnych;

 • używać środków do dezynfekcji;

 • przy stoisku musi być zachowana odległość minimum 2 metrów pomiędzy osobami.

Sprzedający powinien przestrzegać środki ostrożności zalecane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

KUPUJĄCY BEZWZGLĘDNIE POWINIEN:

 • przebywać na terenie targowiska z nałożoną na nos i usta maseczką ochronną;

 • używać rękawiczek ochronnych;

 • przy stoisku musi być zachowana odległość minimum 2 metrów pomiędzy osobami.

 • przestrzegać środki ostrożności zalecane przez Ministerstwo Zdrowia.

   

   

 

Zarząd

Sokołowskiego T.B.S
 

Data dodania 09.03.2020.

 


Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19

(Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC)

 

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa Aktualizacja na dzień 21 lutego 2020 r.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.

Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie  dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej
i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu
z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:

z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia, iż ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywających w Europie jest obecnie niskie.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla podróżujących”, „Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”” oraz „ Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”.  Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.

 

 


 

Dodane 7.01.2020

 

 

Zmiany w deklaracjach o dochodach - najemcy zwolnieni z obowiązku składania deklaracji o dochodach

 

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. informuje, że ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309) zwana dalej „ustawą nowelizującą” wprowadziła w art.9 zmiany do ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1020 z późn. zm).

Jedną z wprowadzonych zmian jest zmiana art. 30 ust. 3 ustawy nowelizowanej, którego dotychczasowe brzmienie cytujemy: „3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem ust.5b”

Po nowelizacji art. 30 ust. 3 ustawy nowelizacyjnej otrzymał brzmienie: „3. Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć towarzystwu deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkiwania”.

Wprowadzone zmiany znoszą obowiązek składania towarzystwu raz na dwa lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim w toku trwania umowy najmu. Deklarację składają wyłącznie osoby ubiegające się o najem przed podpisaniem umowy.

Zmiany te obowiązują od dnia wejścia w życie ustawy czyli od dnia 15 sierpnia 2019 roku. Oznacza to, że w 2020 roku po raz pierwszy najemcy lokali TBS nie są zobowiązani składać deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

 

 


Data dodania 13.06.2019

 

 

O G Ł O S Z E N I E


Sokołowskie T.B.S Spółka z o.o w Sokołowie Podlaskim będące administratorem targowiska przy ul. Targowej – Ząbkowskiej uprzejmie informuje, że z dniem 01.07.2019r wprowadza na targowisku przy ul. Targowej – Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim dzierżawę miejsc targowych (sektorów) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w dni targowe.


Od dnia 13.06.2019 roku plan lokalizacji sektorów, projekt umowy, cennik dzierżawy sektorów będzie do wglądu w siedzibie Sokołowskiego T.B.S ul. Kosowska 75 w godzinach od 10.00 do 14.00 – pokój nr 2 – parter.


Osoby (podmioty gospodarcze) zainteresowane dzierżawą sektorów targowych proszone są o kontakt w celu zawarcia umowy dzierżawy.

 


Data dodania 07.05.2019

 

 

 

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim poszukuje pracownika na stanowisko:

- hydraulik

- dozorca budynków mieszkalnych

 

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 12.

 

 


17.04.2018


Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Sokołowie Podlaskim informuje, iż od dnia 01.06.2018 roku kasa czynna będzie dwa razy w tygodniu tj. we wtorek i czwartek w godzinach od 8:00 do 13:00.

Prosimy o dostosowanie się do nowego terminu pracy kasy bądź dokonywanie płatności za pośrednictwem banku lub bankowości internetowej.

 

 


 

Telefony alarmowe:

 

 • Pogotowie wod-kan i c.o.  tel. 602 451 022

 • Pogotowie elektryczne  tel. 608 479 283